Miljöledningssystem

• Tillgodose kundens krav på god miljö

• Varudeklarera material och bedöma dessa ur hälsosynpunkt

• Undvika användning och spridning av långlivade, naturfrämmande produkter

• Använda miljöanpassade material, metoder och utrustning för att befrämja de naturliga kretsloppens fysiska utrymme och mångfald

• Främja källsortering av sopor och använda återvinningsbart material och emballage

• Samarbeta med miljömedvetna leverantörer

• Upprätta och tillhandahålla miljödokumententation för de produkter vi använder

• Noggrant planera och samordna material- och persontransporter i den dagliga verksamheten